Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny dotyczący kontaktu bliskich podopiecznych przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA”:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@opoka.terezjanki.org.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych — Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
  iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu kontaktu bliskich podopiecznych przebywających na terenie placówki — art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, w tym kuratorom społecznym i zawodowym, sądowi rodzinnego, jednostkom pomocy społecznej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami archiwizacji. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.